Privacystatement

Lees hier het privacystatement van BENZ Agency

BENZ Agency vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld. In dit Privacystatement informeren we over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen en welke privacyrechten er zijn. 

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

BENZ Agency B.V., Velmolenweg 83, 5401 HL Uden (hierna ‘BENZ’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

BENZ is de Verwerkingsverantwoordelijke als:

– u een artiest/evenement boekt bij BENZ
– u een ticket voor een evenement koopt en als BENZ de organisator van dat evenement is.
– u onze website bezoekt;
– u een vraag aan BENZ stelt of informatie opvraagt bij BENZ;
– u zich inschrijft voor een nieuwbrief van BENZ.

Voor bepaalde evenementen is BENZ niet de organisator, maar een producent/uitvoerder. Bij die evenementen is BENZ de Verwerker voor de organisator en is de organisator de Verwerkingsverantwoordelijke. Lees in dat geval het privacystatement van de organisator.

Welke persoonsgegevens verzamelt BENZ?

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn:

– uw naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en woonplaats
– uw e-mailadres en/of telefoonnummers
– financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en betalingen
– informatie in verband met de diensten en producten die u afneemt, ontvangt of waar u geïnteresseerd in bent
– inschrijvingen voor nieuwbrieven en uw interesses
– informatie over uw feedback over BENZ en evenementen
– alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van serviceverleners die voor BENZ diensten verrichten.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

BENZ verwerkt uw persoonsgegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Ook als BENZ er een gerechtvaardigd belang bij heeft kan zij uw gegevens verwerken. Gerechtvaardigde belangen van BENZ zijn onder andere het voeren van een goede bedrijfsvoering, promotionele activiteiten en het voorkomen van diefstal en fraude. BENZ kan uw persoonsgegevens ook verwerken als dit noodzakelijk is om u of andere personen te beschermen.

We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doelen:

a)       De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, zoals:

–          het aankopen van een (e-)ticket;
–          het boeken van een evenement/artiest en het verzorgen van het evenement/optreden;
–          het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen en bestellingen.

b)      Het verzenden van serviceberichten over evenementen. Serviceberichten (bijv. mail of whatsapp) bevatten informatie over bepaalde events, zoals bijvoorbeeld tijden, weersverwachting, vervoer etc.

c)       Het op goede wijze kunnen uitvoeren van evenementen, zoals:

–          ticket- en toegangscontrole;
–          het verzorgen van specifieke voorzieningen;
–          het ordentelijk (laten) verlopen van evenementen.

d)      Het uitvoeren van promotionele activiteiten van BENZ en van partners van BENZ.

e)      Om BENZ in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.

f)        Om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen.

g)       Voor servicedoeleinden en om uw bericht, vraag of verzoek om informatie te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.

h)      Voor het behandelen van geschillen en klachten en voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

Promotionele informatie zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

BENZ gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen over het bezochte event of afgenomen dienst of product. U kunt zich voor de mails met promotionele informatie altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan info@benzagency.nl.

BENZ gebruikt contactgegevens voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events die BENZ organiseert of produceert als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven (inschrijven voor nieuwbrief). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan info@benzagency.nl.

BENZ zal uw contactgegevens voor promotionele activiteiten van partners alleen aan partners ter beschikking stellen als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan info@benzagency.nl.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

BENZ verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door BENZ te leveren dienst of tenzij BENZ daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

BENZ gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen en Serviceverleners die voor BENZ diensten verrichten kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. BENZ heeft met deze partijen afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en beveiliging door die partijen.

Als wij uw gegevens doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract op basis van EU-modelbepalingen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

BENZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld.

Als u een klant van ons bent, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die u met ons heeft en daarna nog maximaal 5 jaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van promotionele berichten of als u als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken we uw contactgegevens totdat u zich uitschrijft. Deze uitschrijfmededelingen bewaren we 6 maanden.

BENZ zal in bepaalde gevallen uw gegevens langer bewaren als dat wettelijk verplicht is of als langer bewaren nodig is om bijvoorbeeld klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

BENZ neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We gebruiken daarbij de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident met een hoog risico voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

– U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u door BENZ vastgelegd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
– U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
– Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
– U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek doen of bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs, aan BENZ Agency, Velmolenweg 83, 5401 HL Uden. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt dit verzoek of bezwaar uiteraard ook per mail sturen naar info@benzagency.nl.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot info@benzagency.nl. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop BENZ met uw vragen, bezwaren of klachten over uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij BENZ. U kunt zich wenden tot info@benzagency.nl. Als u ook na uw klacht nog niet tevreden bent over de wijze waarop BENZ met uw gegevens en uw klacht is omgegaan, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.