Leveringsvoorwaarden

Lees hier de leveringsvoorwaarden van BENZ Agency

BENZ Agency BV
Velmolenweg 83
5401 HL Uden
Tel: 0413-788888
KvK nr: 61950254.

Algemene BENZ Agency BV leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met opdrachtgevers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING
ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
ARTIKEL 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
ARTIKEL 5. RECHTEN
ARTIKEL 6. PRIJZEN
ARTIKEL 7. BETALINGEN
ARTIKEL 8. ANNULERING
ARTIKEL 9. KLACHTEN
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARING
ARTIKEL 11. ONTBINDING
ARTIKEL 12. OVERMACHT
ARTIKEL 13. ONVERBINDENDHEID /HIATEN
ARTIKEL 14. VERPLICHTINGEN VAN DE EXCLUSIVE ARTIESTEN
ARTIKEL 15. GESCHILLEN

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, verstaan:

 1. “het Bureau”, de natuurlijke- of rechtspersoon BENZ Agency BV statutair gevestigd te Uden;
 2. “de Opdrachtgever”, degene die het Bureau een opdracht verstrekt voor het contracteren van een of meer Artiest(en),musicus/musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de ruimste zin;
 3. “de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde Artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens het Bureau heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
 4. “de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens het Bureau heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
 5. “de Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;
 6. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor het Bureau en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
 7. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de Artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
 8. “Uitkoopsom”, zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;
 9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2. WERKINGSSFEER

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van het Bureau, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden het Bureau niet, tenzij deze vooraf expliciet door het Bureau schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien het Bureau ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland gedeponeerd bij de K.V.K. te ‘s -Gravenhage onder nr. 606/1998 dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden voor zover het de horecadiensten betreft een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
 4. Indien het Bureau ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, een overeenkomst met een vervoersbedrijf heeft gesloten, in de zin van de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van de KNV, dan hebben de Algemene vervoers- en reisvoorwaarden van KNV busvervoer gedeponeerd op 18 januari 2002 onder nr. 12/2002 ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoers- en reisvoorwaarden van de KNV, voor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van het Bureau zijn steeds vrijblijvend.
 2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij het Bureau.

Op dit moment wordt de Wederpartij door het Bureau ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.

 1. Het Bureau zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van het Bureau.
 2. Indien het Bureau het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft het Bureau, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én telefax of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.
 3. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien het Bureau daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT

 1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met het Bureau, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
 2. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het Optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het Optreden benodigde zaken door het Bureau, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
 3. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever garandeert dat:
  a in het geval van een openlucht Optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of het Bureau. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
  b indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met het Bureau een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, Optreden en afbouw.
  c de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
  d er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;
  e indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan het Bureau gerechtigd is het betreffende Optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
  f indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met het Bureau van toepassing zijn verklaard op het Optreden, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd. Het Bureau zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.
 5. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat:
  a de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het Optreden, tijdens het Optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
  b de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het Optreden, recht heeft op een [gratis] eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;
  c de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het Bureau.
 7. a Het Bureau behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk twee (2) dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de Artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname en/of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat het Bureau hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
  b In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft het Bureau het recht het desbetreffende Optreden door een andere gelijkwaardige Artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met het Bureau (gedeeltelijk) te annuleren.
 8. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met het Bureau gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 5. RECHTEN

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door het Bureau ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij het Bureau. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bureau van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6. PRIJZEN

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van het Bureau prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is het Bureau gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;
 4. In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 7. BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient de Opdrachtgever uiterlijk 21 (eenentwintig) dagen voorafgaand aan het Optreden de betreffende factuur aan het Bureau betaald te hebben, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Het Bureau heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan het Bureau verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan het Bureau tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro).
 4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door het Bureau in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
 5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft het Bureau het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
 6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder van de Opdrachtgevers jegens het Bureau voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 7. Het Bureau is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van het Bureau te verschaffen.
 8. De Opdrachtgever verplicht zich jegens het Bureau nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. ANNULERING

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In geval de Opdrachtgever om wat voor reden toch tussentijds de overeenkomst beindigt respectievelijk het Optreden annuleert, zal de Opdrachtgever alle verliezen, kosten en gederfde winst aan het Bureau betalen. Deze vergoeding is direct opeisbaar.

De Opdrachtgever vrijwaart het Bureau volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 9. KLACHTEN.

 1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met het Bureau gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan het Bureau per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt het Bureau geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

 1. Het Bureau kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van het Bureau of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op het Bureau enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door het Bureau uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
 2. Het Bureau is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
 3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door het Bureau of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het Optreden van de rtiest. De Opdrachtgever vrijwaart het Bureau voor iedere aanspraak ter zake.
 4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van het Bureau, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door het Bureau ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart het Bureau tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 5. Onverminderd de bevoegdheid van het Bureau om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van het Bureau, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart het Bureau tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 11. ONTBINDING

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
  – het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
  – de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;\
  – de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  – het Bureau gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 12. OVERMACHT

 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor het Bureau diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor het Bureau als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
  – mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  – een dag van nationale rouw;
  – contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
  – werkstaking;
  – natuurrampen;
  – ziekte van de Artiest;
  – het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie het Bureau voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens het Bureau.
 2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is het Bureau in geval van overmacht gerechtigd:
  a hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat het Bureau hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
  b hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of Optreden van de Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
  c Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 14. VERPLICHTINGEN VAN DE EXCLUSIEVE ARTIESTEN.

 1. Artiesten krijgen maandelijks de werklijst toegezonden. De werklijst is bindend voor de Optredens. Over en weer zijn partijen het eens dat Optredens welke op de werklijst staan uitgevoerd worden door de Artiest.
 2. Indien een Optreden, welke staat vermeld op de werklijst, geannuleerd wordt, dan zal het Bureau hiervan een annulering sturen naar de Artiest.
 3. Indien, naar mening van de Artiest, op de werklijst Optredens staan vermeld welke niet uitgevoerd kunnen worden dan zal de Artiest het desbetreffende specifieke Optreden schriftelijk, uiterlijk 14 dagen voor uitvoering, afzeggen aan het Bureau. Het Bureau zal dan altijd een bevestiging van deze annulering moeten sturen aan Artiest. Is zulks niet gedaan dan kan er geen sprake zijn van een annulering.
 4. Indien een Artiest niet komt opdagen zonder geldig reden, ondanks dat het Optreden op de werklijst staat, dan zal de Artiest tenminste 1x het volledige overeengekomen uitkoopbedrag van dat Optreden, zonder enige vorm van discussie direct betalen aan het Bureau.
 5. Doktersverklaringen in verband met het niet kunnen Optreden dienen op verzoek van het Bureau, direct te moeten worden overlegd.
 6. Overige schade welke voorkomt uit het niet opdagen zonder geldige reden van Artiest, is te allen tijde voor rekening van Artiest, inclusief alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 15 GESCHILLEN.

 1. Op de door het Bureau gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door het Bureau en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar het Bureau gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

BENZ Agency BV
Velmolenweg 83
5401 HL Uden, the Netherlands
Tel.: +31 (0) 413-788888

Chamber of Commerce: no. 61950254.

BENZ Agency BV’s General Terms & Conditions of Delivery

These Terms & Conditions are applicable to contracts with clients. These terms and conditions have been filed with the Chamber of Commerce in Eindhoven.

SECTION 1. DEFINITIONS
SECTION 2. SCOPE OF APPLICATION
SECTION 3. FORMATION OF A CONTRACT
SECTION 4. PROVISIONS RELATED TO THE EVENT
SECTION 5. RIGHTS
SECTION 6. PRICES
SECTION 7. PAYMENTS
SECTION 8. CANCELLATION
SECTION 9. COMPLAINTS
SECTION 10. LIABILITY /INDEMNITY
SECTION 11. TERMINATION
SECTION 12. FORCE MAJEURE
SECTION 13. INEFFECTIVE PROVISIONS
SECTION 14. OBLIGATIONS OF THE EXCLUSIVE ARTISTS
SECTION 15. DISPUTES

Section 1. DEFINITIONS.

In these general terms and conditions, the terms shall have the following meaning:

 1. “the Agency “, the natural person or legal entity BENZ Agency BV, with its registered office in Uden;
 2. “the Client “, the person who has instructed the Agency to contract one or more artists, musicians or performing artists, to organise an event (or part of an event) and/or to rent movable property, all in the broadest sense;
 3. “the Artist”, the professional in the field of art and entertainment who, vis-à-vis the Agency, has undertaken to put on a specific artistic performance; this includes an artist, musician and/or performing artist who, in return for payment, takes part in a show, concert and/or performance, which can be enjoyed by the public directly, or which has been registered for the benefit of being performed for the public, as well as those who, in return for payment, directly provide technical or artistic support for the benefit of the aforementioned show, concert or performance, as well as those who, for an agreed price, undertake tangible work with an artistic value;
 4. “the Supplier”, anyone who, vis-à-vis the Agency, has directly or indirectly undertaken to make services and/or goods available, in the broadest sense of the word; this includes room rental, transport, decoration, lighting, sound, catering and security;
 5. “the Counterparty”, the Client, Artist and/or Supplier;
 6. “Contract Extras”, all changes/supplements in, to or arising from the contract concluded with the Client, as a result of which the Agency and/or the third parties it has engaged have to carry out extra work and/or incur higher costs or expenses;
 7. “Riders”, special – supplementary – provisions related to the performance of the Artist, as well as to the nature of the contracted performances; these provisions form an integral part of the contract;
 8. “Performance fee”, being the net fee, increased by social costs and the employer’s contribution, and possibly increased by value added tax;
 9. “Performance”, the (artistic) performance being delivered, as described in the contract.

Section 2. SCOPE OF APPLICATION.

 1. These General Terms & Conditions apply to all the offers made by the Agency, as well as all the contracts concluded with a Counterparty.
 2. No provisions which deviate from these General Terms & Conditions, including those included in the Counterparty’s terms and conditions, shall bind the Agency, unless these have been explicitly accepted in writing by the Agency in advance.
 3. If, for the benefit of or in the execution of a contract concluded with the Client, the Agency has concluded a subcontracting agreement with a Supplier, being a hotel, restaurant or café establishment, within the sense of the Uniform Conditions (UVH) of Koninklijke Horeca Nederland (the Dutch trade association for the hotel and catering industry), or provides catering services itself within this sense, then these Uniform Conditions, published by Koninklijke Horeca Nederland and filed with the Chamber of Commerce in The Hague under no. 606/1998, or any other later Uniform Conditions applied and filed, shall – to the extent they relate to catering services – have an additional effect on these General Terms & Conditions.
 4. If, for the benefit of or in the execution of a contract concluded with the Client, the Agency has concluded a subcontracting agreement with a transport company, within the sense of the Royal Netherlands Transport’s (KNV‘s) General Transport and Travel Conditions, then KNV‘s General Transport and Travel Conditions for bus transport, filed at the court registry in The Hague district on 18 January 2002 under no. 12/2002, or any other later KNV General Transport and Travel Conditions applied and filed, shall – to the extent they relate to transport services – have an additional effect on these General Terms & Conditions.

Section 3. FORMATION OF A CONTRACT

 1. All offers made by the Agency, whether written or verbal, are free of obligation.
 2. The offer becomes a definitive contract once the Client has confirmed the booking with the Agency, either verbally or by email. At that time, the Agency shall send confirmation to the Counterparty and a contract is formed.
 3. The Agency shall record the contract with the Counterparty in writing and send it to the Counterparty as quickly as possible. The Counterparty shall ensure that a signed copy of this contract is returned to the Agency within a period of seven (7) days of the date on the contract.
 4. If the Agency has not received a signed copy of the contract within seven (7) days of the date of the contract, the Agency shall, notwithstanding the right to compliance, be entitled to terminate the contract without being liable to pay any compensation, provided the Counterparty is informed of this by post and telefax or e-mail within a reasonable period of time.
 5. Contract Extras shall be invoiced separately. Contract Extras shall be calculated on the basis of terms and conditions agreed at the time the contract was entered into. If less work is undertaken than agreed, this shall only be offset if the Agency explicitly agreed to this in writing in advance.

Section 4. PROVISIONS RELATED TO THE EVENT.

 1. The Client declares that, by the mere fact of entering into the contract with the Agency, he, she or it was fully familiar with the performances of the Artist and/or Supplier, as well as the sort and/or nature of the contracted performances.
 2. Prior to the commencement of the performance, the Artist shall be obliged to be present in good time and to have all the equipment necessary for the performance with him/her, unless it has explicitly been agreed in writing in advance that specific items required for the performance shall be provided by the Agency, the Client and/or the Supplier.
 3. The payment of rights on the grounds any intellectual property rights, including to BUMA/STEMRA in respect of music rights and to SENA in respect of related rights, are for the account of the Client, unless agreed otherwise in writing.
 4. The Client guarantees that:
  a in the event of an open air performance, a stage shall be available and that this stage shall be sound, screened and covered, so that the weather conditions cannot reasonably cause any damage to those involved and/or to items/equipment belonging to the Artist, Supplier and/or Agency. Moreover, in such cases, the Client shall be responsible for ensuring crush barriers have been placed at a suitable distance from the stage;
  b in consultation with the Agency, professional officials responsible for maintaining order shall be present on site if required due to circumstances at the time of the event; the Client remains responsible for ensuring order is maintained during the construction, performance and demolition phases of the event;
  c the Artist can move between his/her dressing room and the stage, without being disturbed and safely;
  d the Artist has a decent and lockable dressing room at his/her disposal, at least equipped with the required washing facilities, mirrors and necessary heating;
  e if by the date of the event the Artist’s popularity has risen considerably compared to the time the contract was entered into, the security measures shall be accordingly intensified or adapted, any failure to do so would entitle the Agency to cancel the relevant performance without being liable to pay any compensation;
  f if the Artist makes use of Riders and, prior to concluding the contract with the Agency, these have been declared applicable to the performance by the Artist, the Client shall also comply with these Riders. In the situation described in the previous sentence, the Agency shall immediately inform the Client about the Riders made use of by the Artist.
 5. The Client declares that he/she/it is familiar with the following:
  a that during the performance, the Artist and any of his/her employees who have to be present at the performance are entitled to two free refreshments each hour, unless agreed otherwise in writing in advance;
  b that the Artist and any of his/her employees who have to be present at the performance are entitled to one simple meal [free] if they participate in the event for longer than four (4) hours;
  c that for each contracted hour, the Artist is entitled to a ten (10) minute pause, unless agreed otherwise in writing in advance.
 6. Making visual and/or audio recordings shall only be permitted once prior written permission has been obtained from the Agency.
 7. a. Should, on the date of the event, the Artist be making a television appearance, or recording, and/or a foreign tour, the Agency reserves the right to cancel part of the event up to two (2) days before the date of the event or, in consultation with the Client, to move the event to another date (under the same terms and conditions); all without the Agency being liable to pay the Client any compensation.
  b. In the event a situation such as that described under section 7.a arises, or the Artist concerned is unable to perform during the event due to illness and/or Force Majeure, the Agency shall be entitled to have the performance concerned put on by another similar artist, whereby any extra costs reasonably incurred shall be for the account of the Client; the aforementioned situation shall not entitle the Client to cancel the contract (or part of the contract) with the Agency.
 8. Regarding the services to be provided and/or the items/equipment being made available, the Supplier guarantees that he/she/it shall carry out the obligations ensuing from the contract concluded with the Agency correctly.

Section 5. RIGHTS.

The (intellectual property) rights to all the drafts developed and detailed by the Agency for the benefit of an event (or part of an event) and presented to and/or made available to the Client, including offers, documentation, designs and/or other (written) details, belong exclusively to the Agency. Without prior written permission from the Agency, the Client may not make use of the aforementioned drafts or make the content of such known to third parties.

Section 6. PRICES.

 1. Quotations are always made on the basis of the prices prevailing at the time of the offer and/or the conclusion of the contract.
 2. If, between the time of concluding the contract with the Counterparty and the time of complying with the obligations by virtue of this contract, the Agency has experienced price increases (due, for example, to tax charges, excise duties, wage costs, transport costs, technical and/or organisational costs), the Agency shall be entitled to charge these costs to the Client. If the aforementioned price increases are not proportional to the level of the prices quoted at the time the contract was concluded, either of the parties shall be entitled to terminate the contract.
 3. Unless stipulated otherwise, all the prices are quoted exclusive of VAT and without the rights to be paid to BUMA/STEMRA and/or SENA.
 4. The Performance Fee shall include any payroll tax and/or national insurance contributions due.

Section 7. PAYMENTS.

 1. Unless explicitly agreed otherwise in writing in advance, the Client should pay within 21 (twenty-one) days before the Performance the relevant invoice; the Client is not entitled to offset and/or suspend any payments.
 2. If the Client fails to comply with all the payment obligations on time, he/she/it shall be in default by operation of law. Without giving the Client further notice, the Agency shall then be entitled to claim compliance by law.
 3. In the event of failure to pay completely or in time, the Client shall owe the Agency interest for each month the amount is outstanding; this interest shall be equal to the statutory interest rate raised by contractual interest of two percent (2%), whereby the calculation shall deem part of a month a whole month. Furthermore, in such cases the Client shall also owe the Agency the extrajudicial collection costs, which amount to fifteen percent (15%) of the due amount, or a minimum amount of € 250 (two hundred and fifty euros).
 4. Subject to the above, the Client shall be obliged to pay for all the other costs reasonably incurred by the Agency, including all the legal expenses.
 5. If the Client acts in breach of subsections 1 and/or 7 of this section, the Agency shall be entitled to suspend its obligations to the Client.
 6. If there is more than one Client, each of the Clients shall be jointly and severally liable vis-à-vis the Agency for full settlement of the invoice amount.
 7. At all times, the Agency shall be entitled to request the Client to furnish adequate security to ensure compliance with his/her/its payment obligations. On request, the Client shall immediately provide the Agency with the necessary security.
 8. Vis-à-vis the Agency, the Client undertakes never to pay the Supplier and/or Artist directly, unless agreed otherwise.

Section 8. CANCELLATION.

The Client is not entitled to cancel the contract prematurely. In the event nevertheless the Client terminates prematurely the contract and/or cancels (partially) the Performance for whatever reason, the Client shall pay/compensate all losses suffered, incurred costs and lost profit of the Agency. This compensation shall be immediately payable. The Client fully indemnifies the Agency as to any claim of the Artist, the Supplier and/or any third party which is consequence of such termination/cancellation.

Section 9. COMPLAINTS.

 1. If any unforeseen circumstances arise, the parties must immediately inform each other. Complaints, of whatsoever nature, which relate to compliance with any obligations arising from the contract concluded with the Agency should be reported immediately. Both parties should ensure that any ensuing damages are kept to a minimum. At the risk of forfeiting all claims, clearly described and substantiated complaints must be sent by registered letter to the Agency as quickly as possible, but in all cases within seven (7) days of the event.
 2. If the complaint is not submitted in the way or within the time laid down in subsection 1, the Agency shall be deemed to have complied correctly with all its obligations vis-à-vis the Counterparty.

Section 10. LIABILITY/INDEMNITY.

 1. The Agency can never be held liable by the Counterparty for damages of any nature whatsoever and irrespective of the cause, other than in the case of deliberate intent and/or gross negligence on the part of the Agency or its management. If and to the extent the Agency could, in any way whatsoever, be held liable, this liability shall always be limited to the outstanding amount the Agency has invoiced the Counterparty by virtue of the relevant instruction or if the invoice has not yet been sent, the amount due to be invoiced in this respect.
 2. In respect of any money, items and/or equipment belonging to the Counterparty, the Agency can never be held liable by the Counterparty for any loss, theft and/or damage suffered during the event.
 3. The Client shall be liable for all damages and/or loss to items/equipment made available by the Agency or third parties – whether or not in return for payment – to the Client, as well as for any damages and/or loss to the items/equipment used for the benefit of the Artist’s performance. The Client shall indemnify the Agency against any claims in this respect.
 4. In the case of Contract Extras and/or Force Majeure (as subsequently referred to in section 12), all the Agency’s costs/expenses, including all the costs/expenses of third parties (whether or not engaged by the Agency) shall be entirely for the account of the Client. The Client shall indemnify the Agency against any claims from third parties in this respect.
 5. Without prejudice to the Agency’s authority to insist the Counterparty, completely or partially, complies with or terminates the contract, the Counterparty is entirely liable for any damages, including consequential loss, suffered by the Agency as a result of failure to comply, or fully comply, with the guarantees and/or obligations specified in these General Terms & Conditions. The Counterparty shall indemnify the Agency against any claims from third parties in this respect.

Section 11. TERMINATION.

 1. The parties shall be entitled to terminate the contract without giving notice of default or judicial intervention and without being liable to pay compensation, if:
  – one of the parties files for bankruptcy or is declared bankrupt, or has a statutory debt management scheme for natural persons (Schuldsanering Natuurlijke Personen) declared applicable;
  – the Client applies for a suspension of payments or has one granted;
  – the Client loses authority over his/her/its assets, or a substantial part of such, as a result of an attachment or in some other way;
  – the Agency has well-founded reasons to doubt the ability of the Client to comply (in time) with his/her/its obligations.
 2. If any of the events described in subsection 1 of this section occur, any claim on the Counterparty shall be immediately due and payable.

Section 12. FORCE MAJEURE.

 1. The Agency shall define Force Majeure as unforeseen circumstances of whatsoever nature which cause the Agency to fail, or to fail in time, to comply with its contractual obligations vis-à-vis the Counterparty, or which would have caused it to fail had it not, in its opinion, made an onerous extra effort and/or incurred extra costs. Unforeseen circumstances shall be taken to include:
  – mobilisation, war, acts of war, terrorism;
  – a day of national mourning;
  – quota restrictions or other government measures;
  – work strikes;
  – natural disasters;
  – illness on the part of the Artist;
  – a third party’s failure to comply or comply in time or satisfactorily with its obligations to the Agency, when the third party concerned is one on which the Agency is dependent for the execution of the contract.
 2. Taking due account of subsection 4 of section 10 of these General Terms & Conditions, in the case of Force Majeure the Agency is entitled:
  a either to terminate (partially) the contract with the Counterparty, by sending simple written notification to the Counterparty, therefore without requiring judicial intervention or becoming liable to pay compensation to the Counterparty;
  b or, in consultation with the Client, to move the relevant event and/or Artist’s performance to a new time or new date. To the extent this requires Contract Extras, subsection 4 of section 3 of these General Terms & Conditions is applicable.
 3. The Client’s inability to acquire any essential permits or exemptions shall not be deemed force majeure.

Section 13. INEFFECTIVE PROVISIONS

If one (or more) of the provisions in this contract is (or are) declared non-binding, for example a provision is deemed to be unreasonably onerous by a court, the remaining provisions shall continue to be fully effective. The parties shall then undertake to replace the non-binding provision by a provision which is binding and which – given the purpose and scope of these General Terms & Conditions – is as close as possible to the non-binding provision.

Section 14. OBLIGATIONS OF THE EXCLUSIVE ARTISTS.

 1. Artists will be sent a monthly worklist. The work list is binding for the performances. The parties are in mutual agreement that the performances on the worklist shall be put on by the Artist.
 2. If a performance stipulated on the worklist is cancelled, the Agency shall inform the Artist of the cancellation.
 3. If, in the Artist’s opinion, there are specific performances on the worklist which cannot be put on, the Artist shall cancel the relevant performance by sending written cancellation to the Agency at least 14 days before the performance. The Agency is always obliged to send confirmation of this cancellation to the Artist. If the confirmation is not sent, there can be no question of a cancellation.
 4. If an Artist fails to appear without a valid reason, despite the performance being on the worklist, then the Artist shall, without any discussion, immediately pay the Agency an amount equal to at least 1x the full performance fee for that performance.
 5. Medical certificates related to an inability to perform should be submitted to the Agency as soon as they are requested.
 6. At all times, any other damages arising from the Artist’s failure to appear without a valid reason shall be for the account of the Artist, including all the legal and other costs.

Section 15 DISPUTES.

 1. The laws of the Netherlands shall apply to all the contracts concluded by the Agency as well as to their execution.
 2. Without prejudice to the ultimate authority of the sub-district court, the court in the district where the Agency is registered shall have exclusive competence over any disputes which, directly or indirectly, ensue from a contract concluded between the Agency and the Counterparty.